Тусгаарлах тууз

Тусгаарлах тууз

Тусгаарлах тууз

Тусгаарлах тууз

Тусгаарлах тууз.

Өөрөө наалдах полимер тууз.

КНАУФ хавтангийн өнгөлгөөний ирмэг ба тусгаарлах хийцийн хооронд гулсамтгай залгаасыг байгуулах зорилгоор хэрэглэнэ.

Бэлэн гадаргууны өндөр чанарыг хангах бөгөөд КНАУФ хавтангийн өнгөлгөөний ирмэг ба тусгаарлах хийцийн хооронд гулсамтгай залгаасыг байгуулах ажил КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.

Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Өргөн, мм 50
Баглаа рулон, 66 м

Буцах