ДӨЛНИЙ ТАРХАЛТААС СЭРГИЙЛЭХ

Гал эсэргүүцэх хамар ханын үндсэн зорилго нь тасалгаа хооронд гал түймэрийн тархалтыг хязгаарлах. Улмаар гал түймэр удаан тархаж хүмүүсийг гаргах цаг хугацаа нэмэгдэнэ. Түймрийг хазгаарлах байгууламжийн үзүүлэлтүүдийг гал тэсвэрлэлтийн хязгаар (EI даацын бус хамар ханын) илэрхийлнэ.

 

  Материалын галын ангилал

Хамар ханын галын хязгаар
КМ2 КМ1 КМ0 (НГ)
Систем  Материал Систем  Материал Систем  Материал
EI 45 С 111 ГСП-А* - - - -


EI 60
С 111 ГСП-DF**


С 361ГВЛВ/ГВЛ
КНАУФ-суперлист )


С 131.1
С 131.2КНАУФ-Файерборд
С 112 ГСП-А*
С 115 ГСП-А*
С 116 ГСП-А*

EI 90
С 112 ГСП-DF** С 362 ГВЛВ/ГВЛ
КНАУФ-суперлист )
С 132 КНАУФ-Файерборд
С 115 ГСП-DF** С 365 ГВЛВ/ГВЛ
КНАУФ-суперлист )
С 135 КНАУФ-Файерборд
С 116 ГСП-DF** C 366 ГВЛВ/ГВЛ
КНАУФ-суперлист )
С 136 КНАУФ-Файерборд
EI 120 С 112 П ГСП-А* С 112
С 115.3
ГСП-DFH3IR
(КНАУФ-лист Сапфир)
- -
EI 150 C 112 R ГСП-R 15 мм - - - -

EI 240

С 113

ГСП-DF**
W 145 ГСП-DFH3IR
(КНАУФ-лист Сапфир)

-

-
С 363 ГВЛВ/ГВЛ
КНАУФ-суперлист )
* Данные распространяются на плиты ГСП типа Н2 ( КНАУФ-лист влагостойкий )
** Данные распространяются на плиты ГСП типа DFН2 ( КНАУФ-лист влагоогнестойкий )
1. Таблица не учитывает все варианты исполнения конструкции и служит для первоначального выбора системы. Точная информация о конкретной системе представлена в протоколах огневых испытаний.
2. Толщину и шаг несущих профилей необходимо подбирать на основании данных из альбомов рабочих чертежей и протоколов огневых испытаний.

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй