ӨӨРӨӨ ӨРӨМДДӨГ ЦООЛОГЧ ШУРУП LN

Өөрөө өрөмддөг цоологч шуруп LN

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

  • Урьдчилж өрөмдөх шаардлагагүй.
  • КНАУФ технологийн дагуу металл профил болон хавтангуудыг өөр хооронд нь бэхлэхэд ашиглагдана.

Металл профиль болон хавтангуудыг (0.7 мм хүртэл зузаантай) өөр хооронд нь бэхлэх зориулалттай.

  • Диаметр / урт: 3,5×9; 3,5×11 мм;
  • Баглаа: хайрцаг, 1000 шир.